Hornorakouské podunají


 
Dunaj - Živoucí cestovní tepna

Příroda a kulturní události v hornorakouském dunajském údolí Donautal
Žádný region nemění svou tvář tak často jako hornorakouské okolí Dunaje. Krajiny, které by nemohly být rozmanitější, doprovází cyklisty a pěší turisty z historického biskupského města Pasova, přes moderní město kultury, Linec, až po historické loďařské městečko Grein ve Strudengau. Barokní kláštery a zámečky vytvářejí typický charakter Dunaje, stejně tak jako hrady a zříceniny ze středověku a malebné vesnice s dlouhou historií.

 

Kláštery, zámky, hlavní město kultury

Eferdingskou pánví, skrz zeleninovou zahrádu Horního Rakouska, pokračuje Dunaj dále ve směru města Linec. Krátce před tím je však cisterciánský klášter Wilhering hodný zástávky, místní klášterní kostel totiž patří k nejkrásnějším rokokovým budovám Rakouska. Jakmile však člověk dorazí do Lince, octne se okamžitě ve středu dění kulturního života zemského hlavního města. Ne nadarmo byl Linec v roce 2009 zvolen hlavním kulturním městem Evropy. Přímo na Dunaji najdete v jedné linii Lentos museum umění, Brucknerhaus jako ohnisko hudebního života, Ars Electronica Center jako museum budoucnosti a historické staré město.

Dále po proudu řeky na sebe nechá čekat dílo vrcholného baroka, Klášter St. Florian a Enns, nejstarší město Rakouska. Oblast Strudengau je posledním úsekem hornorakouského Dunajského údolí a je jak z hlediska krajiny, tak i kultury ctihodným ukončením.. Za prvé, protože se zde Dunaj opět ukazuje ze své divoké stránky, zařezává se zde do zužujícího se údolí a hlubokého řečiště. Za druhé, kvůli městečku loďařů, Greinu, Greinburgem, nejstarším obytným zámkem Rakouska, a s jedním z nejstarších měšťanských divadel na německy mluvícím území.
 

Dunajská cyklostezka

Cyklopožitek na řece 
Cyklostezka podél Dunaje je kolébkou moderní cykloturistiky. 330 kilometrů dlouhá je klasická trasa z Pasova do Vídně, která křižuje Horní Rakousko a vede jeho hlavním městem, Lincem. Kde se bere ta nerušená přitažlivá síla, kterou Dunajská cyklostezka dnes stejně jako kdysi láká cyklisty ze všech zemí? 

K tomu se dále přidá, že jde Dunajská cesta s dobou a přizpůsobuje se nejnovějším trendům a má co nabídnou i příznivcům elektrokol. Hornorakouské energetické podniky LINZ AG a Energie AG se v roce 2011 začaly soustředit na zřizování nabíjecích stanic. Mnohé podniky orientující se na cyklisty nabízejí nabíjecí stanice pro elektrokola na Dunajské cyklostezce. Další nabíjecí stanice pro elektrokola se plánují.

Letní karta DONAU-Card

Dunaj za zvýhodněnou cenu
Celý Dunaj se vejde na jednu malou kartičku. Platí to alespoň pro nabídku
rekreačních aktivit podél Dunaje v Horním Rakousku. Karta DONAU-Card
vám totiž přinese slevu až 20 % při vstupu na více než 70 atrakcí - od lodí
na Dunaji až po muzea. Kartu DONAU-Card si můžete koupit u hornora-
kouské reklamní společnosti Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich, v
turistických kancelářích a informačních centrech a také v mnoha hotelích,
penzionech a partnerských firmách v dunajském regionu. 

Vybranépartnerské podniky ji dávají svým hostům od dvou nocí zdarma. Platí
v období od 1. března do 31. prosince. Karta je užitečným společníkem pro
cyklisty na Dunajské cyklostezce, pěší turisty na Dunajské cestě a na výletech
do hornorakouského údolí Dunaje. K firmám, které poskytují slevy na
DONAU-Card, patří plavební společnosti, převozy pro cyklisty na Dunaji,
ukázkové výroby, muzea, rekreační a zábavní parky, a mnoho dalších.

Odkazy

www.austria.info
www.donauregion.at
www.donau-card.at

Všeobecné podmínky Úvodní ustanovení: Šnek spol. s r. o. zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu. Předmětem činnosti je především ubytování, skipasy, letní karty, popřípadě jiné služby. Účastníky pobytu mohou být všichni bez omezení, jen osoby mladší 15 let užívají služby v doprovodu osoby starší 18 let a osoby 15-18 leté s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah mezi zákazníkem a Šnek spol. s r. o. vzniká podpisem vyplněné cestovní smlouvy. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) uvedených v objednávce odpovídá zákazník, který cestovní smlouvu podal a podepsal. Potvrzení cestovní smlouvy Šnek spol. s r. o. provede vystavením faktury na objednané služby. Cena služby: Ceny služeb poskytované Šnek spol. s r. o. jsou cenami sjednanými dohodou mezi Šnek spol. s r. o. a zákazníkem v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Pokud v době od podání cestovní smlouvy na pobyt, do dne zahájení pobytu dojde ke změnám, které mají za následek změnu smluvené ceny, je Šnek spol. s r. o. povinen tuto skutečnost účastníkům ihned sdělit. Jestliže je zvýšení ceny vyšší než 5% z původní ceny, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit do termínu, který je vyznačen v oznámení o změně ceny. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit vyšší cenu pobytu. Dojde-li ke změně kurzu koruny vůči ostatním měnám platnému ke dni vzniku smluvniho vztahu na kurzovním lístku ČNB o více jak 5%, vyhrazuje si Šnek spol. s r. o. právo upravit ceny. Úhradu objednaných služeb provádí zákazník zaplacením plné ceny na objednané služby. V případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem pobytu, je možné platbu rozložit na 2 části. První bude splatná nejpozději do 7 dnů od vzniku smluvního vztahu tj. od podpisu cestovní smlouvy. V každém případě platí, že plná hodnota za pobyt a služby musí být uhrazena nejpozději 30 dní před nástupem (je-li to možné a pokud není písemně dohodnuto jinak.). Není-li jakákoliv platba na objednané služby uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet Šnek spol. s r. o.), může být pobyt stornován. V takovém případě, hradí zákazník stornovací poplatky. Po uhrazení částky na pobyt a služby v plné výši, obdrží zákazník ubytovací poukaz-VOUCHER (je-li to možné, nejpozději 3 pracovní dny před nástupem na pobyt). V případě, že Šnek spol. s r. o. nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. Šnek spol. s r. o. rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (popř. rozšíření původně objednaných služeb aj.). Nastane-li potřeba změny ve fakturaci ze strany zákazníka, zejména vystavení nové faktury, např. na zaměstnavatele kvůli proplacení, změna počtu osob, počet dní pobytu, úprava skipasu, apod. může být za každou změnu účtováno nejméně 100 a maximálně 280,- Kč. Práva a povinnosti zákazníka: Zákazník má právo: - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - reklamovat pobyt a služby s ním spojené v souladu s reklamačním řízením, a to co nejdříve e-mailem nebo na kontaktním telefonu číslo 605975522, 736607602. Na reklamace po odjezdu nemůže být brán zřetel. - kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení sjednaných podmínek, zejména stornovacích - být přesně a včas informován o kvalitě a rozsahu objednaných a zaplacených služeb Zákazník je povinnen: - uvést úplné a pravdivé informace do cestovní smlouvy - zaplatit v požadovaném termínu sjednanou částku za objednané služby - dodržovat předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby používá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na finanční ani jinou náhradu za nevyužití těchto služeb. - dodržovat nástupní a odjezdové časy pobytu uvedené na ubytovacím poukaze (voucheru). Na pobyt je nástup, není-li sjednáno předem jinak, mezi 14-18 hodinou, odjezd z ubytování, není-li sjednáno předem jinak, je do 10 hodin dopoledne. V případě nedpředvídaných okolností a nutného pozdějšího příjezdu, je zákazník povinen informovat ubytovatele na telefonním čísle uvedeném na voucheru (ve vyjímečném případě na t.č.: 606 975 522). Neučiní-li tak, má ubytovatel právo neobsazené ubytování prodat jinému zájemci bez povinnosti upozornění a případné náhrady zákazníkovi. - Jsou-li k tomu v místě pobytu podmínky, je povinen zákazník třídit odpad Stornovací podmínky: Více jak 45 dnů, maximálně 15% více jak 14 dny 75% Více jak 30 dnů, maximálně 45% více jak 2 dny 90% Více jak 21 dnů, maximálně 60% méně než 2 dny 100% V případě storna cestovní smlouvy zákazníkem, Šnek spol. s r. o. nejpozději do 3 týdnů provede zúčtování a vrácení úhrady služeb s odečtenými stornopoplatky. Pro případ prodlení úhrady je smluveno penále ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Proti riziku storna se lze u Šnek spol. s r. o. pojistit! Reklamační řízení : V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez odkladu na místě samém, aby včas mohla být uskutečněna náprava. O reklamaci vyrozumí zákazník Šnek spol. s r. o. ihned (e-mailem, telefonicky). Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pro účely nabízení produktů a služeb CK a poskytovaných informací o aktivitách CK a to po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení platnosti smluvních vztahů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu. Údaje budou zpracovány ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pojištění: Zákazník bere na vědomí, že v ceně pobytu není pojištění pro cestu, pobyt, sport a storno. Šnek spol. s r.o. zákazníkovi doporučuje uzavření pojistné smlouvy podle vlastní volby, zejména pro sportovní aktivity. Šnek spol. s r. o. neručí za případné zpoždění nástupu na rekreaci a upozorňuje na možnost jeho vzniku z různých důvodů (nepřízeň počasí, poruchy, apod.). Šnek spol. s r. o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění, vyšší moci nebo vinou zákazníka (neplatný cestovní doklad, celní přestupek aj.). Platnost všeobecných podmínek je od 25.5.2018. Zákazník svým podpisem na objednávce stvrzuje, že těmto všeobecným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.