Austria by Car

Some of the basic information to have a pleasant journey to Austria by car.

Besides having common identity documents (driving license, vehicle registration certificate, car insurance documents etc.) you should also, in case the vehicle is borrowed, have the document confirming lending the vehicle. For easier communication, the document should be in German or in English.

Rules on driving and road signs are in Austria more or less the same as in other European countries. Almost all mountain roads have safe roadsides. If you drive on mountain roads with steep incline, shift down the gear. If two cars occur on a narrow road, the car, that it is easier for, backs.
 

Compulsory Winter Car Requirements

From November 1st to April 15th, the drivers of vehicles weighing maximum 3 500 kg cannot use the vehicles in the winter unless having compulsory winter car equipment i.e. winter tires or snow chains. Snow chains can be used only if there is just a little bit of snow or ice and in case they don’t damage the roads.

The minimal tire tread depth of summer tires is 1.6 mm.

In case of car damage or accident the drivers are obliged to wear a safety vest. There should be at least one safety vest in every car. This is not required for passengers, moped or bicycle drivers, however, it is recommended to wear one as well. If the driver doesn’t have a safety vest they can receive a fine twice – for not having a vest in the vehicle and for not using it. For further information go to www.arboe.at or www.oeamtc.at
 

Highway Tolls (Vignettes)

In order to drive on Austrian highways you have to pay a tuition by purchasing a vignette. It should be displayed on the internal side of the car's windscreen.

After its expiration date the vignette must be taken off.

Annual fee
Motorcycles: € 32,10
Cars (maximum 3,5 t) € 80,60
Two-month fee
Motorcycles: € 12,10
Cars: € 24,20
10-day fee
Motorcycles: 4,80
Cars: € 8,30

The highway tolls can be purchased at gas stations near the borders or at automobile clubs ÖAMTC and ARBÖ or at newsagents or here www.asfinag.at

Not having the highway toll is means breaking the law and a 120€ fee can be given.

The vehicles over 3,5 t undergo different rules for more information www.go-maut.at or www.asfinag.at.

 

Speed Limits

The restrictions for cars and motorcycle (unless otherwise indicated by road signs):
Maximum road speed: 100 km/h
Maximum highway speed: 130 km/h
Maximum municipality speed: 50 km/h
In Graz 30 km/h, main roads 50 km/h. The vehicles with trailers that are heavier than 750 Kg can go maximum 80 km/h outside of municipalities and 100 km/h on highways.

 
Alcohol Restrictions

Permissible limit of alcohol in the blood is 0.5 parts per thousand!

Violation of this limit is punishable by paying a fee and suspension of driving license. 

Children younger than 14 years and smaller than 150 cm must use child car seat that is suitable for them and their weight. Using seatbelts is obligatory in Austria.
 

Parking

Parking in short term zones („blue zones“) ranges from 30 min to 3 h. Allowed time must be indicated at the beginning of every zone. Parking indicators are for free at newsagents and they need to be placed on a visible spot behind the windscreen. In some cities, parking in blue zones is not for free. Parking tickets can be purchased at banks, gas stations or newsagents. Some cities such as Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Eisenstadt, Bregenz use ticket machines. Parking for less than 10 min is for free, however, a car needs to be indicated by a special parking ticket.

For more information: www.parken.at
For more information about parking in Vienna: www.parkeninwien.at

 

Car Accidents and Damages

Police need to be called when passengers have been hurt or in case identities of both drivers are not known. Automobile clubs ÖAMTC and ARBÖ offer a breakdown service, drivers who are not members can also use their services but they will be paid.

 
Important Phone Numbers

EU emergency number: 112
Fire brigade: 122
Police: 133
Ambulance: 144
Mountain Rescue Service: 140
Breakdown Services OAMTC: 120
Breakdown Services ARBO: 123

 

Gas

Unleaded gas Normal (91 octanes)
EUROUPER unleaded gas (95 octanes)
Super Plus (98 octanes)
Diesel
Liquid gas

Drivers of older cars, that don’t have a catalyst, can purchase additive substances at gas stations that needs to be add to the unleaded gas.

Cars must let the ambulance vehicle pass.
 

 

Všeobecné podmínky Úvodní ustanovení: Šnek spol. s r. o. zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu. Předmětem činnosti je především ubytování, skipasy, letní karty, popřípadě jiné služby. Účastníky pobytu mohou být všichni bez omezení, jen osoby mladší 15 let užívají služby v doprovodu osoby starší 18 let a osoby 15-18 leté s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah mezi zákazníkem a Šnek spol. s r. o. vzniká podpisem vyplněné cestovní smlouvy. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) uvedených v objednávce odpovídá zákazník, který cestovní smlouvu podal a podepsal. Potvrzení cestovní smlouvy Šnek spol. s r. o. provede vystavením faktury na objednané služby. Cena služby: Ceny služeb poskytované Šnek spol. s r. o. jsou cenami sjednanými dohodou mezi Šnek spol. s r. o. a zákazníkem v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Pokud v době od podání cestovní smlouvy na pobyt, do dne zahájení pobytu dojde ke změnám, které mají za následek změnu smluvené ceny, je Šnek spol. s r. o. povinen tuto skutečnost účastníkům ihned sdělit. Jestliže je zvýšení ceny vyšší než 5% z původní ceny, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit do termínu, který je vyznačen v oznámení o změně ceny. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit vyšší cenu pobytu. Dojde-li ke změně kurzu koruny vůči ostatním měnám platnému ke dni vzniku smluvniho vztahu na kurzovním lístku ČNB o více jak 5%, vyhrazuje si Šnek spol. s r. o. právo upravit ceny. Úhradu objednaných služeb provádí zákazník zaplacením plné ceny na objednané služby. V případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem pobytu, je možné platbu rozložit na 2 části. První bude splatná nejpozději do 7 dnů od vzniku smluvního vztahu tj. od podpisu cestovní smlouvy. V každém případě platí, že plná hodnota za pobyt a služby musí být uhrazena nejpozději 30 dní před nástupem (je-li to možné a pokud není písemně dohodnuto jinak.). Není-li jakákoliv platba na objednané služby uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet Šnek spol. s r. o.), může být pobyt stornován. V takovém případě, hradí zákazník stornovací poplatky. Po uhrazení částky na pobyt a služby v plné výši, obdrží zákazník ubytovací poukaz-VOUCHER (je-li to možné, nejpozději 3 pracovní dny před nástupem na pobyt). V případě, že Šnek spol. s r. o. nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. Šnek spol. s r. o. rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (popř. rozšíření původně objednaných služeb aj.). Nastane-li potřeba změny ve fakturaci ze strany zákazníka, zejména vystavení nové faktury, např. na zaměstnavatele kvůli proplacení, změna počtu osob, počet dní pobytu, úprava skipasu, apod. může být za každou změnu účtováno nejméně 100 a maximálně 280,- Kč. Práva a povinnosti zákazníka: Zákazník má právo: - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - reklamovat pobyt a služby s ním spojené v souladu s reklamačním řízením, a to co nejdříve e-mailem nebo na kontaktním telefonu číslo 605975522, 736607602. Na reklamace po odjezdu nemůže být brán zřetel. - kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení sjednaných podmínek, zejména stornovacích - být přesně a včas informován o kvalitě a rozsahu objednaných a zaplacených služeb Zákazník je povinnen: - uvést úplné a pravdivé informace do cestovní smlouvy - zaplatit v požadovaném termínu sjednanou částku za objednané služby - dodržovat předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby používá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na finanční ani jinou náhradu za nevyužití těchto služeb. - dodržovat nástupní a odjezdové časy pobytu uvedené na ubytovacím poukaze (voucheru). Na pobyt je nástup, není-li sjednáno předem jinak, mezi 14-18 hodinou, odjezd z ubytování, není-li sjednáno předem jinak, je do 10 hodin dopoledne. V případě nedpředvídaných okolností a nutného pozdějšího příjezdu, je zákazník povinen informovat ubytovatele na telefonním čísle uvedeném na voucheru (ve vyjímečném případě na t.č.: 606 975 522). Neučiní-li tak, má ubytovatel právo neobsazené ubytování prodat jinému zájemci bez povinnosti upozornění a případné náhrady zákazníkovi. - Jsou-li k tomu v místě pobytu podmínky, je povinen zákazník třídit odpad Stornovací podmínky: Více jak 45 dnů, maximálně 15% více jak 14 dny 75% Více jak 30 dnů, maximálně 45% více jak 2 dny 90% Více jak 21 dnů, maximálně 60% méně než 2 dny 100% V případě storna cestovní smlouvy zákazníkem, Šnek spol. s r. o. nejpozději do 3 týdnů provede zúčtování a vrácení úhrady služeb s odečtenými stornopoplatky. Pro případ prodlení úhrady je smluveno penále ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Proti riziku storna se lze u Šnek spol. s r. o. pojistit! Reklamační řízení : V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez odkladu na místě samém, aby včas mohla být uskutečněna náprava. O reklamaci vyrozumí zákazník Šnek spol. s r. o. ihned (e-mailem, telefonicky). Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pro účely nabízení produktů a služeb CK a poskytovaných informací o aktivitách CK a to po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení platnosti smluvních vztahů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu. Údaje budou zpracovány ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pojištění: Zákazník bere na vědomí, že v ceně pobytu není pojištění pro cestu, pobyt, sport a storno. Šnek spol. s r.o. zákazníkovi doporučuje uzavření pojistné smlouvy podle vlastní volby, zejména pro sportovní aktivity. Šnek spol. s r. o. neručí za případné zpoždění nástupu na rekreaci a upozorňuje na možnost jeho vzniku z různých důvodů (nepřízeň počasí, poruchy, apod.). Šnek spol. s r. o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění, vyšší moci nebo vinou zákazníka (neplatný cestovní doklad, celní přestupek aj.). Platnost všeobecných podmínek je od 25.5.2018. Zákazník svým podpisem na objednávce stvrzuje, že těmto všeobecným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.