Waldviertel, Textilní trasa

 
Na textilní trase krajem Waldviertel se návštěvníci dozví, jak tvrdý byl život textilních dělníků v minulosti a s jakou dávkou fantazie se tu dodnes pracuje s tradičně vyráběnými látkami – a jakým způsobem se dříve vyráběly např. kalouny.
 
Historie kraje Waldviertel je odjakživa spjata s textilním průmyslem. Na každém kroku se tu lze setkat se starými technikami textilní výroby – v selských staveních, na náměstích, ve starých továrnách a v tkalcovských uličkách, v názvech domů, uliček a luk, ve vyprávěních a vzpomínkách.

Čtyřicet zastávek na textilní trase krajem Waldviertel zve návštěvníky k výletům a objevným cestám po historii a přítomnosti textilního regionu Waldviertel.
Těžiště této trasy tvoří tři textilní muzea ve městech Weitra, Groß Siegharts a Waidhofen/Thaya. Jejich expozice jsou názorným průhledem do historie textilního průmyslu vůbec a speciálně do světa textilních dělníků v regionu Waldviertel.

Textilní muzeum ve Weitře sloužilo původně jako tkalcovna renomované c. a k. oděvní továrny Hackl & synové,která kdysi zaměstnávala více než 500 dělníků a dělnic. Dlouhá bílá budova továrny z přelomu 19. a 20. století vyniká především pagodovitou střechou panského sídla. V někdejší továrně se dnes vystavuje celá řada starých šablon na potisk látek, textilních návrhů a tkalcovských stavů na dekorační látky a také originální dochované kolekce látek, které dokumentují tradiční výrobu lidových krojů v kraji Waldviertel.

Výroba textilu v horním Waldviertelu není však jen pouhou historií. Elfi Maisetschlägerová dnes ve městě Weitra vytváří moderní variace krojů, v nichž se inspiruje studiem staré literatury a procházkami zdejší přírodou.

Ve stejném městečku se nachází výrobna nitěných knoflíků Marie Fiedlerové, která je jediná svého druhu v Rakousku. Nitěný knoflík, který se tradičně používá především na ložním prádle a na lidových krojích, tvoří hliníkový kroužek a nit z čisté bavlny. Oproti plastovému knoflíku má tu výhodu, že vydrží svým způsobem věčně, snadno se přišívá a vydrží i žehlení.

K textilnímu průmyslu patří nerozlučně také papír, což dokazuje papírna Mörzinger, kde se ještě vyrábí tradičním způsobem ruční papír. Návštěvníci si tu mohou sami vyrobit svůj vlastní stylový sněhobílý dopisní papír.

Pro milovníky třpytivých barev lze doporučit návštěvu továrny na froté Framsohn v Heidenreichsteinu, kde se pomocí vlastní metody barvení vyrábějí froté koupací pláště a ručníky v oblíbených barvách podle individuálního přání. Zdejší ekologická výroba šetrná k životnímu prostředí – všechny látky se barví ve zvláště měkké prahorní vodě – se může pochlubit také první sérií krojů na světě vyrobených z froté.

Živý provoz panoval také v někdejší tkalcovně kalounů in Groß-Sieghartsu. Snad proto se dnes zdejší muzejní expozici říká „živé textilní muzeum“. Když spatříte tkalcovské stavy v malé černé kuchyni s jediným ohništěm, kolem něhož pracovalo alespoň tucet dělníků, bude vám jasné, za jak těžkých podmínek tu kalounkáři pracovali ještě asi před sto lety. Každých 20 minut museli duchapřítomně vyměnit  32 cívek kalounkářských stavů a utkat 56 krát 15 metrů kalounů za směnu, aniž by se stroje na chvíli zastavily. Není divu, že na konci každého dne byli dočista vyčerpaní a zemdlení.
 
 
Všeobecné podmínky Úvodní ustanovení: Šnek spol. s r. o. zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu. Předmětem činnosti je především ubytování, skipasy, letní karty, popřípadě jiné služby. Účastníky pobytu mohou být všichni bez omezení, jen osoby mladší 15 let užívají služby v doprovodu osoby starší 18 let a osoby 15-18 leté s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah mezi zákazníkem a Šnek spol. s r. o. vzniká podpisem vyplněné cestovní smlouvy. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) uvedených v objednávce odpovídá zákazník, který cestovní smlouvu podal a podepsal. Potvrzení cestovní smlouvy Šnek spol. s r. o. provede vystavením faktury na objednané služby. Cena služby: Ceny služeb poskytované Šnek spol. s r. o. jsou cenami sjednanými dohodou mezi Šnek spol. s r. o. a zákazníkem v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Pokud v době od podání cestovní smlouvy na pobyt, do dne zahájení pobytu dojde ke změnám, které mají za následek změnu smluvené ceny, je Šnek spol. s r. o. povinen tuto skutečnost účastníkům ihned sdělit. Jestliže je zvýšení ceny vyšší než 5% z původní ceny, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit do termínu, který je vyznačen v oznámení o změně ceny. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit vyšší cenu pobytu. Dojde-li ke změně kurzu koruny vůči ostatním měnám platnému ke dni vzniku smluvniho vztahu na kurzovním lístku ČNB o více jak 5%, vyhrazuje si Šnek spol. s r. o. právo upravit ceny. Úhradu objednaných služeb provádí zákazník zaplacením plné ceny na objednané služby. V případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem pobytu, je možné platbu rozložit na 2 části. První bude splatná nejpozději do 7 dnů od vzniku smluvního vztahu tj. od podpisu cestovní smlouvy. V každém případě platí, že plná hodnota za pobyt a služby musí být uhrazena nejpozději 30 dní před nástupem (je-li to možné a pokud není písemně dohodnuto jinak.). Není-li jakákoliv platba na objednané služby uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet Šnek spol. s r. o.), může být pobyt stornován. V takovém případě, hradí zákazník stornovací poplatky. Po uhrazení částky na pobyt a služby v plné výši, obdrží zákazník ubytovací poukaz-VOUCHER (je-li to možné, nejpozději 3 pracovní dny před nástupem na pobyt). V případě, že Šnek spol. s r. o. nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. Šnek spol. s r. o. rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (popř. rozšíření původně objednaných služeb aj.). Nastane-li potřeba změny ve fakturaci ze strany zákazníka, zejména vystavení nové faktury, např. na zaměstnavatele kvůli proplacení, změna počtu osob, počet dní pobytu, úprava skipasu, apod. může být za každou změnu účtováno nejméně 100 a maximálně 280,- Kč. Práva a povinnosti zákazníka: Zákazník má právo: - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - reklamovat pobyt a služby s ním spojené v souladu s reklamačním řízením, a to co nejdříve e-mailem nebo na kontaktním telefonu číslo 605975522, 736607602. Na reklamace po odjezdu nemůže být brán zřetel. - kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení sjednaných podmínek, zejména stornovacích - být přesně a včas informován o kvalitě a rozsahu objednaných a zaplacených služeb Zákazník je povinnen: - uvést úplné a pravdivé informace do cestovní smlouvy - zaplatit v požadovaném termínu sjednanou částku za objednané služby - dodržovat předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby používá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na finanční ani jinou náhradu za nevyužití těchto služeb. - dodržovat nástupní a odjezdové časy pobytu uvedené na ubytovacím poukaze (voucheru). Na pobyt je nástup, není-li sjednáno předem jinak, mezi 14-18 hodinou, odjezd z ubytování, není-li sjednáno předem jinak, je do 10 hodin dopoledne. V případě nedpředvídaných okolností a nutného pozdějšího příjezdu, je zákazník povinen informovat ubytovatele na telefonním čísle uvedeném na voucheru (ve vyjímečném případě na t.č.: 606 975 522). Neučiní-li tak, má ubytovatel právo neobsazené ubytování prodat jinému zájemci bez povinnosti upozornění a případné náhrady zákazníkovi. - Jsou-li k tomu v místě pobytu podmínky, je povinen zákazník třídit odpad Stornovací podmínky: Více jak 45 dnů, maximálně 15% více jak 14 dny 75% Více jak 30 dnů, maximálně 45% více jak 2 dny 90% Více jak 21 dnů, maximálně 60% méně než 2 dny 100% V případě storna cestovní smlouvy zákazníkem, Šnek spol. s r. o. nejpozději do 3 týdnů provede zúčtování a vrácení úhrady služeb s odečtenými stornopoplatky. Pro případ prodlení úhrady je smluveno penále ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Proti riziku storna se lze u Šnek spol. s r. o. pojistit! Reklamační řízení : V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez odkladu na místě samém, aby včas mohla být uskutečněna náprava. O reklamaci vyrozumí zákazník Šnek spol. s r. o. ihned (e-mailem, telefonicky). Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pro účely nabízení produktů a služeb CK a poskytovaných informací o aktivitách CK a to po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení platnosti smluvních vztahů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu. Údaje budou zpracovány ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pojištění: Zákazník bere na vědomí, že v ceně pobytu není pojištění pro cestu, pobyt, sport a storno. Šnek spol. s r.o. zákazníkovi doporučuje uzavření pojistné smlouvy podle vlastní volby, zejména pro sportovní aktivity. Šnek spol. s r. o. neručí za případné zpoždění nástupu na rekreaci a upozorňuje na možnost jeho vzniku z různých důvodů (nepřízeň počasí, poruchy, apod.). Šnek spol. s r. o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění, vyšší moci nebo vinou zákazníka (neplatný cestovní doklad, celní přestupek aj.). Platnost všeobecných podmínek je od 25.5.2018. Zákazník svým podpisem na objednávce stvrzuje, že těmto všeobecným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.