Sýrová trasa

Sýrová trasa pohořím Bregenzerwald

Bez ohledu na to, z jakého důvodu přijedete do Vorarlberska a do pohoří Bregenzerwald, určitě tam vždy narazíte na sýry. Zvláště na sýrové trase pohořím Bregenzerwald, kde se z nejlepšího mléka vyrábí pikantní sýr Bergkäse (horský sýr), který se mezi labužníky těší vysloveně kultovnímu postavením.

Pohořím Bregenzerwald vede sice hodně pěkných tras a cest, ale pojmem sýrová trasa (Käsestraße) se nemíní ani tak cesta jako taková, jako spíše komplex všeho, co se spojuje s výrobou zdejších sýrů: horských salaší, venkovských statků, hostinců, sýráren a obchodů se sýrem. Členové této požitkářské pospolitosti se v pravém slova smyslu „tělem i duší“ upsali sýrům a sýrové kultuře a svým hostům o tom s nadšením vyprávějí.

Zdejší sedláci jsou tak pyšní například na to, že své krávy krmí jen čerstvou trávou a senem a v žádném případě zkvašenou siláží. To je dnes v Evropě rarita, protože pouze dvě procenta mléka v Evropské unii se vyrábějí bez krmení siláží. Krmivo ze šťavnatých horských luk se projevuje na kvalitě nadojeného mléka a z něho se vyrábí druh pikantního tvrdého sýra, známý jako horský sýr - Bergkäse.

Kromě návštěv příjemně vonících obchodů se sýrem v údolí patří k putování po sýrové trase také pěší túry k selským statkům s horskými salašemi a takzvanými „Vorsässen“, což jsou salaše položené v nižších nadmořských výškách. V pohoří Bregenzerwald se krávy po zimě nepasou hned přímo na vysokohorských lukách, nýbrž nejdříve na níže položených pastvinách. Pouze v červenci a v srpnu se dobytek vyhání až do nadmořské výšky 2.000 metrů, do pásma vysokohorských luk s aromatickými alpskými travinami a s čistou pramenitou vodou.

Sýry se tu vyrábějí prostě všude. Bregenzerwald se může pochlubit 17 sýrárnami v údolí a 90 horskými sýrárnami. Ostatně návštěvníci mohou výrobě sýra na salaši také přihlížet.Například v sýrařské škole (Sennschule) Inga Metzlera hosté nejen přihlížejí odborníkům, ale mohou si dokonce sami během půldne vyrábět vlastní sýr. Je ovšem jasné, že nevyrobí pravý „Bergkäse“, protože takový „horský sýr“ musí uzrávat minimálně šest měsíců až jeden rok a sýr typu „Alpkäse“ dokonce dva roky.

„Bílé zlato“ z Bregenzerwaldu a další regionální speciality se podávají často v upravených starých selských staveních, kde nenajdete žádné kýčovité zařízení, ale zato původní atmosféru, což je ostatně typické pro celé Vorarlbersko.

Ovšem ani moderní architektura není ve Vorarlbersku ničím cizím. Novostavby s rovnými liniemi ze skla a zářivě světlého dřeva ladí s tradičními venkovskými statky tak dobře, jako by tu spolu koexistovaly v přátelském sousedství odjakživa. Jako například v Lingenau, kde se obecní sklep na dozrávání sýra z mnoho zdejších salaší se sýrárnami nachází v nízké betonové novostavbě. Za metr vysokými skleněnými stěnami pečují roboti o přibližně 30.000 zrajících bochníků sýra. Těžká kola sýra, která leží na smrkových prknech, stroje vždy očistí kartáčem namočeným ve slané vodě a obrátí, což provádějí tak dlouho, dokud sýr nedosáhne správného stupně zralosti.

Při ochutnávce sýrů všichni hned poznají, že se tu dělá dobrá práce. Bez ohledu na to, pro který z pikantních druhů sýra se návštěvníci nakonec rozhodnou, jejich cesta po sýrové trase pohořím Bregenzerwald jim určitě přinese radost do života.

 

Odkazy

www.austria.info/syrova-trasa
www.kaesestrasse.at

Všeobecné podmínky Úvodní ustanovení: Šnek spol. s r. o. zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu. Předmětem činnosti je především ubytování, skipasy, letní karty, popřípadě jiné služby. Účastníky pobytu mohou být všichni bez omezení, jen osoby mladší 15 let užívají služby v doprovodu osoby starší 18 let a osoby 15-18 leté s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah mezi zákazníkem a Šnek spol. s r. o. vzniká podpisem vyplněné cestovní smlouvy. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) uvedených v objednávce odpovídá zákazník, který cestovní smlouvu podal a podepsal. Potvrzení cestovní smlouvy Šnek spol. s r. o. provede vystavením faktury na objednané služby. Cena služby: Ceny služeb poskytované Šnek spol. s r. o. jsou cenami sjednanými dohodou mezi Šnek spol. s r. o. a zákazníkem v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Pokud v době od podání cestovní smlouvy na pobyt, do dne zahájení pobytu dojde ke změnám, které mají za následek změnu smluvené ceny, je Šnek spol. s r. o. povinen tuto skutečnost účastníkům ihned sdělit. Jestliže je zvýšení ceny vyšší než 5% z původní ceny, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit do termínu, který je vyznačen v oznámení o změně ceny. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit vyšší cenu pobytu. Dojde-li ke změně kurzu koruny vůči ostatním měnám platnému ke dni vzniku smluvniho vztahu na kurzovním lístku ČNB o více jak 5%, vyhrazuje si Šnek spol. s r. o. právo upravit ceny. Úhradu objednaných služeb provádí zákazník zaplacením plné ceny na objednané služby. V případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem pobytu, je možné platbu rozložit na 2 části. První bude splatná nejpozději do 7 dnů od vzniku smluvního vztahu tj. od podpisu cestovní smlouvy. V každém případě platí, že plná hodnota za pobyt a služby musí být uhrazena nejpozději 30 dní před nástupem (je-li to možné a pokud není písemně dohodnuto jinak.). Není-li jakákoliv platba na objednané služby uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet Šnek spol. s r. o.), může být pobyt stornován. V takovém případě, hradí zákazník stornovací poplatky. Po uhrazení částky na pobyt a služby v plné výši, obdrží zákazník ubytovací poukaz-VOUCHER (je-li to možné, nejpozději 3 pracovní dny před nástupem na pobyt). V případě, že Šnek spol. s r. o. nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. Šnek spol. s r. o. rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (popř. rozšíření původně objednaných služeb aj.). Nastane-li potřeba změny ve fakturaci ze strany zákazníka, zejména vystavení nové faktury, např. na zaměstnavatele kvůli proplacení, změna počtu osob, počet dní pobytu, úprava skipasu, apod. může být za každou změnu účtováno nejméně 100 a maximálně 280,- Kč. Práva a povinnosti zákazníka: Zákazník má právo: - využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb - reklamovat pobyt a služby s ním spojené v souladu s reklamačním řízením, a to co nejdříve e-mailem nebo na kontaktním telefonu číslo 605975522, 736607602. Na reklamace po odjezdu nemůže být brán zřetel. - kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení sjednaných podmínek, zejména stornovacích - být přesně a včas informován o kvalitě a rozsahu objednaných a zaplacených služeb Zákazník je povinnen: - uvést úplné a pravdivé informace do cestovní smlouvy - zaplatit v požadovaném termínu sjednanou částku za objednané služby - dodržovat předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby používá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na finanční ani jinou náhradu za nevyužití těchto služeb. - dodržovat nástupní a odjezdové časy pobytu uvedené na ubytovacím poukaze (voucheru). Na pobyt je nástup, není-li sjednáno předem jinak, mezi 14-18 hodinou, odjezd z ubytování, není-li sjednáno předem jinak, je do 10 hodin dopoledne. V případě nedpředvídaných okolností a nutného pozdějšího příjezdu, je zákazník povinen informovat ubytovatele na telefonním čísle uvedeném na voucheru (ve vyjímečném případě na t.č.: 606 975 522). Neučiní-li tak, má ubytovatel právo neobsazené ubytování prodat jinému zájemci bez povinnosti upozornění a případné náhrady zákazníkovi. - Jsou-li k tomu v místě pobytu podmínky, je povinen zákazník třídit odpad Stornovací podmínky: Více jak 45 dnů, maximálně 15% více jak 14 dny 75% Více jak 30 dnů, maximálně 45% více jak 2 dny 90% Více jak 21 dnů, maximálně 60% méně než 2 dny 100% V případě storna cestovní smlouvy zákazníkem, Šnek spol. s r. o. nejpozději do 3 týdnů provede zúčtování a vrácení úhrady služeb s odečtenými stornopoplatky. Pro případ prodlení úhrady je smluveno penále ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Proti riziku storna se lze u Šnek spol. s r. o. pojistit! Reklamační řízení : V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez odkladu na místě samém, aby včas mohla být uskutečněna náprava. O reklamaci vyrozumí zákazník Šnek spol. s r. o. ihned (e-mailem, telefonicky). Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pro účely nabízení produktů a služeb CK a poskytovaných informací o aktivitách CK a to po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení platnosti smluvních vztahů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu. Údaje budou zpracovány ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pojištění: Zákazník bere na vědomí, že v ceně pobytu není pojištění pro cestu, pobyt, sport a storno. Šnek spol. s r.o. zákazníkovi doporučuje uzavření pojistné smlouvy podle vlastní volby, zejména pro sportovní aktivity. Šnek spol. s r. o. neručí za případné zpoždění nástupu na rekreaci a upozorňuje na možnost jeho vzniku z různých důvodů (nepřízeň počasí, poruchy, apod.). Šnek spol. s r. o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění, vyšší moci nebo vinou zákazníka (neplatný cestovní doklad, celní přestupek aj.). Platnost všeobecných podmínek je od 25.5.2018. Zákazník svým podpisem na objednávce stvrzuje, že těmto všeobecným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.